100 let KPD Drava

100 let KPD Drava –

1. Če se danes spominjamo tistega dne, ko je bilo „Katoliško prosvetno društvo Drava Žvabek« ustanovljeno, moramo takoj ugotoviti, da se s tem kulturno delo v Žvabeku in na Suhi ni šele začelo. Dobilo je samo nov okvir in dodatne možnosti delovanja in razvoja.

5. maja 1910 je okrajno glavarstvo v Velikovcu dovolilo in potrdilo ustanovitev društva pod imenom »Krščansko – slovensko izobraževalno društvo za Žvabek«. Ustanovitelj in gonilna sila društva je bil tedanji žvabeški župnik Franc Uranšek, ki je tu deloval od leta 1905 do 1948. Svoj ustanovni občni zbor pa je imelo 20.2.1911, torej natančo jutri pred 100 leti!

2. Društveno delo se je v glavnem osredotočilo na jezikovno izobraževanje mladine in odraslih, na predavanja strokovnjakov, na gledališke predstave in na ohranjevanje ter poživitev ljudskih in cerkvenih pesmi. Prirejala so se skioptična predavanja, shodi, pevski nastopi, gostovanja v drugih krajih, slovesna žegnanja, igre, ženski shodi in drugo.

Ko je bilo med vojnama, zlasti po plebiscitu, delovanje društva že otežkočeno, je za časa nacizma bilo društvo prepovedano in delovanje ukinjeno. Uporaba slovenskega jezika je bila v javnosti prepovedana. Nemščina je povsod postala obvezen jezik. Društveno knjižnico so nacisti uničili in knjige zažgali, in mnogo slovenskih družin odgnali v taborišča.

3. Wer träumt nicht davon, ein ganzes Jahrhundert auf unserem Planeten gelebt zu haben? Einhundert Jahre, das sind für den Menschen meistens Kinder, Enkel und Urenkel. Für den Katholischen Kulturverein KPD Drava bedeuten einhundert Jahre eine kulturpolitische Erfolgsgeschichte in der Gemeinde Neuhaus/Suha. Gegründet wurde der slowenische Kulturverein Drava am 5. Mai 1910 auf Initiative des damaligen Schwabegger Priesters Franc Uranšek.

4. Laut Chronik waren Theateraufführungen, eine Vereinsbibliothek, Vorträge zu Sachthemen sowie ein gut ausgebildeter Kirchenchor, der viele Veranstaltungen musikalisch umrahmte, die ursprünglichen Hauptaufgaben des Vereines. Während der NS-Zeit wurde die Vereinstätigkeit verboten, ebenso Slowenisch als Umgangssprache. Die Bücherei des Vereines wurde geplündert, die Bücher wurden am Dorfplatz in Schwabegg verbrannt. In den Vereinsraum zogen Polizisten ein. Zahlreiche slowenische Familien wurden ausgesiedelt.

Takoj po drugi svetovni vojni, maja 1945, se je prosvetno delo spet začelo s pripravljanjem novih iger. Društvu se je pridružilo lepo število novih igralcev. V zapisniku društva iz tega časa med drugim beremo: »Igralci so igrali iz srca in duše … To je potrdil tudi Jakob Hirm, po domače Šuvajerv, ki je igral tako občuteno, da se je `soum deru zravnu´«.  Agilni žvabekarji so zgradili no društveni dom, in leta 1958 se je z združitvijo starih občin Žvabek in Libeliče v novo občino Suha delokrog društva Drava razširil tudi na Suho.

Na občnemu zboru leta 1974 je za novega predsednika društva bil izvoljen Lenart Katz. S pomlajenim odborom so se društveniki samozavestno in navdušeno lotili kulturnega dela. V društvu danes aktivo deluje 80 kulturnikov, ki vsako leto pripravijo do 14 prireditev in navdušijo nad 4000 obiskovalcev. Vigredni koncert, srečanje pri Štiebarju, mednarodno srečanje vižarjev, novembrski medkulturni projekt in adventni koncert so stalnice društvenega dela. Etnološke prireditve, postni shod in večeri pripovednikov zaokrožijo kulturno leto Drave.

Med največje uspehe društva v zadnjih letih sodijo Festival Suha, otroška skupina Lutke Suha in  izdaje knjig domačih avtorjev kot Ivanka Polanc, Herman Germ ali Maria Kamnik. Trudimo se za dober medkulturni dialog v lastni občini in deželi ter za redne kontakte s slovenskimi sosedi.  Za vse to je občina Suha leta 1990 društvu podelila občinski grb. Oktet Suha je prejel Evropsko nagrado za ljudsko umetnost in Srebrno plaketo Republike Slovenije, mnogi društveniki pa so odlikovani z visokimi priznanji Krščanske kulturne zveze.

 

Nach dem Krieg war die Kulturarbeit zwar nicht einfach, sie konnte sich aber doch im Laufe der Jahre etablieren. „Die Menschen hatten Tränen in den Augen, als nach dem Krieg in der Kirche wieder slowenische Lieder erklangen„, berichtet die Chronik.  Im Jahre 1990 wurde dem KPD Drava, der heute mehr als 80 aktive Mitglieder aufweist und in der Gemeinde Neuhaus jährlich bis zu 14 Kulturveranstaltungen mit 4000 Besuchern auf die Beine stellt, für seine vorbildliche und Völker verbindende Kulturarbeit das Gemeindewappen der Gemeinde Neuhaus verliehen.

Das Oktet Suha konnte den Europapreis für Volkskunst und die silberne Plakette der Republik Slowenien entgegen nehmen. Zahlreiche Mitarbeiter wurden vom Christlichen Kulturverband ausgezeichnet. Zu den größten Erfolgen des slowenischen Kulturvereines zählen in jüngster Zeit das Festival Suha, die Puppentheatergruppe Lutke Suha, die Herausgabe von Büchern heimischer Autoren wie Ivanka Polanc, Hermann Germ oder Maria Kamnik, ein gut funktionierender interkultureller Dialog im Land sowie ausgezeichnete kulturelle Kontakte mit unseren Nachbarn in Slowenien.

 

Brez dvoma KPD Drava iz Žvabeka na Koroškem sodi med društva z najbogatejšo tradicijo, nekateri celo trdijo, da Žvabek in Suho danes pozna ves svet… Uspešno preteklo stoletje pa tudi zavezuje za bodočnost. Želimo si odprto in kulturno družbo, kjer ima vsak človek dostop do kulture in omike, upamo na novo Koroško, ki bo tudi slovenskemu jeziku in kulturi dala svoje upravičeno mesto, podpiramo otroke in družine v njihovem prizadevanju za jezik in kulturo.

KPD Drava razpolaga z odličnimi sodelavci, ki svoje kulturno poslanstvo opravljajo častno in neplačano:  pevci, glasbeniki, znanstveniki, umetniki in pedagogi. Naše skupine opravljajo, vsaka na svojem področju kvalitetno kulturno delo.

Hvaležni smo vsem ustanovam in podjetjem, ki nas po svojih močeh podpirajo, občini Suha, Krščanski kulturni zvezi, Uradu zveznega kanclerja na Dunaju in Uradu za Slovence v zamejstvu in po Svetu v Ljubljani, Koroški deželni vladi, Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturno dejavnost, velikemu številu privatnih podjetij,  zlasti  Posojilnici Pliberk, ki imajo vedno odprto uho za naše potrebe,  in seveda vsem obiskovalcem naših prireditev, staršem in družinam.

 

Die Kulturarbeit des KPD Drava ist eine der traditionsreichsten in Kärnten. Ein erfolgreiches Kulturjahrhundert wie das Vergangene verpflichtet aber auch für die Zukunft. Wir wünschen uns eine Gesellschaft, wo jeder Mensch Zugang zu Kultur und Bildung hat und wollen weiterhin daran arbeiten, der slowenischen Sprache und Kultur ihren berechtigten Platz zu geben – in den Familien und in der Öffentlichkeit. In unserem Team, das die Kulturarbeit ehrenamtlich ausführt, sind Menschen aller Altersklassen und zahlreiche Berufe vertreten. Wir verfügen über erstklassige Sänger, Instrumentalisten, Wissenschaftler, Künstler und Pädagogen, die allesamt qualitätvoll und unentgeltlich in Sachen Kultur tätig sind.

 

Ponosni smo na predsednika Lenarta Katz, ki s podpredsednikom Voltej Hirm in Jokej Logar in svojim timom spretno in uspešno vodi društvo že 37 let. Na zborovodji Edi Oraže in Vera Sadjak s svojimi pevci in instrumentalisti, na profesorja lutk Riharda Grilc in njegov lutkarski tim z Vido Logar, Travdi Katz-Lipusch, Imke Logar-Thiessen, Danilom Katz in Rosino Katz-Logar, na Christino Meklin-Sumnitsch, ki nas usmerja umetniško, na dolgoletnega blagajnika Franca Lutnik, in na Pepeja Krop, ki vendno spet uresniči nove ideje. Na etnologa Dr. Engelberta Logar, ki dokumentira zgodovino KPD Drava, pripravlja knjige za izdajo in bogati glasbeni repertoar naših zborov, pravtako kot na župnika Simona Wutte, ki je naš važen spremljevalce skozi vsa leta.